Banana palm

Sort By

27 Items

Fake Banana leaf YUMI, 3ft/95cm
£6.90
Fake banana leaf RUTA, mauve, 3ft/105cm
£15.90
Min. 3 St.
Fake banana leaf RUTA, purple, 3ft/105cm
£14.90
Artificial banana tree BAGHEERA, trio, 7ft/210cm
£208.00
Artificial Banana tree AMARU, 6ft/180cm
£262.00
Artificial banana tree BAGHEERA, 6ft/180cm
£109.00
Fake Banana tree MAKANI, 3ft/100cm
£107.00
Artificial banana tree BAGHEERA, 7ft/210cm
£138.00
Artificial banana leaf YARELI, 4ft/130cm
£13.90
Artificial Banana tree KEKOA, 7ft/220cm
£174.00
Artificial banana JEFFERY, yellow-green, 8"x4.5"/20,5x11,5cm
£21.90
Fake Banana tree MAKANI, 5ft/145cm
£149.00
Fake Banana tree MAKANI, 6ft/170cm
£206.00
Artificial Banana tree AMARU, 8ft/240cm
£416.00
Artificial Banana tree AMARU, 10ft/300cm
£577.00
Artificial banana plant ARTAX, 4ft/120cm
£176.00
Artificial banana plant LITTY on spike, crossdoor, 22"/55cm
£18.90
Artificial banana leaf YUMI, green, 3ft/95cm
£7.90
Fake banana tree ENTRIN, 4ft/110cm
£61.90
Fake banana tree Duo ENTRIN, 5ft/140cm
£97.90
Plastic banana palm plant ANHENG, 10ft/300cm
£471.00
Artificial palm banana tree SHARA, 9ft/280cm
£409.00
Min. 6 St.
Artificial banana leaf MEISHUO, yellow-brown, 4ft/110cm
£12.90
Artificial banana palm tree SHUROU, 9ft/270cm
£215.00
Min. 2 St.
Artificial banana plant YANMIN, 4ft/120cm
£70.90
Min. 12 St.
Velvet banana leaf AOXUE, green, 28"/70cm
£4.90
Min. 12 St.
Velvet banana leaf AOXUE, pink, 28"/70cm
£4.90